• Rada Rodziców

    •  

     Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 260 jest nieposiadającym osobowości prawnej organem szkoły niezależnym od Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej, który reprezentuje ogół rodziców uczniów tej placówki. W jej skład wchodzi jeden przedstawiciel rodziców
     (prawnych opiekunów) z każdej klasy szkolnej.

      


     Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

      

     Zuzanna Below - przewodnicząca


     Marta Król - wiceprzewodicząca


     Ziemowit Cieślak - skarbnik/sekretarz

      


     Cele Rady Rodziców

     Do celów Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie należy reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności oraz działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.

     Zadania Rady Rodziców

     1. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły.
     2. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.
     3. Zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
             • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie, uzyskanie w każdym                            czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
             • znajomość Statutu Szkoły, regulaminów szkolnych, Wewnątrzszkolnych zasad oceniania;
             • uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
             • wyrażanie i przekazywani e opinii na temat pracy Szkoły,
             • określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

     Kompetencje Rady Rodziców

     • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły lub placówki i programu profilaktyki (art. 54 ust. 2 pkt 1 u.s.o.);

     • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki (art. 54 ust. 2 pkt 2 u.s.o.);

     • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły lub placówki (art. 54 ust. 2 pkt 3 u.s.o.);

     • udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (art. 36a ust. 6 u.s.o.),

     • wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z wprowadzeniem obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju według wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem szkoły (art. 64a u.s.o.);

     • wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 i 7 KN);

     • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 KN, z zastrzeżeniem ust. 13).