•  

   Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp260.waw.pl

   Data publikacji strony internetowej: 2010-15-05.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-09.

    

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-14.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Kicun, e-mail: sp260@edu.um.warszawa.pl lub jan.kicun@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226186227. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Informacje na temat procedury odwoławczej

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Zakrzewskiej, prowadzą do niego schody z podjazdem dla wózków. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście do szkoły nie wymaga podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo ponieważ jest na poziomie chodnika.. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

   2. Istnieje możliwość podjazdu samochodem do wejść do szkoły.

   3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

   4. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind oraz ubikacji na parterze.

   5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

   6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

   7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.